ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД   МИНИСТЕРСТВО  НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
НАЧАЛО ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА ПАРТНЬОРИ ДЕЙНОСТИ НОВИНИ КОНТАКТИ

„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Българската национална асоциация за етерични масла, парфюмерия и козметика (БНАЕМПК) носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на труда и социалната политика (МТСП) чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти”.

Проектът се реализира по програма BG051PO001-7.0.07 - „Без граници – Компонент 1” Фаза 2 и е получил финансиране от Европейския Социален фонд 2007-2013 чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и Република България

На 16 май 2013 г. стартира 14-месечен съвместен проект на Българската национална асоциация за етерични масла, парфюмерия и козметика БНАЕМПК, международната асоциация за натурална и органична козметика NaTrue и немската консултантска компания за сертифициране на натурални козметични продукти и суровини Пфайфер Консултинг - BG051PO001-7.0.07-0087-С0001: “Трансфер на знания и добри практики за стандартизация и сертификация на натурални и органични козметични продукти в съответствие със съвременните изисквания на международните стандарти за натурална и органична козметика”. Проектът е финансиран от Европейския социален фонд 2007-2013 чрез Оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси” на Министерството на труда и социалната политика.


В тази връзка БНАЕМПК организира и проведе


Работна среща на тема: „Световни тенденции в областта на стандартизацията на натурални и органични козметични продукти. Сертифициращи органи. Приносът на Natrue за създаване на единен международен стандарт за натурална козметика”.


Срещата се състоя  от 15.00ч. на 20.11.2013г.в Конферетна зала „Пълдин” на  парк хотел Санкт Петербург, Пловдив.


Участие в работната среща взеха 15 специалисти, в т.ч. мултипликатори, оценители на КП, технолози и стандартизатори от козметичните фирми- членове на БНАЕМПК.


Изтегли PDF

20130712_103056.jpg 20130712_103056.jpg 20130712_103056.jpg