ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД   МИНИСТЕРСТВО  НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
НАЧАЛО ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА ПАРТНЬОРИ ДЕЙНОСТИ НОВИНИ КОНТАКТИ

„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Българската национална асоциация за етерични масла, парфюмерия и козметика (БНАЕМПК) носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на труда и социалната политика (МТСП) чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти”.

Проектът се реализира по програма BG051PO001-7.0.07 - „Без граници – Компонент 1” Фаза 2 и е получил финансиране от Европейския Социален фонд 2007-2013 чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и Република България

 РАБОТНА СРЕЩА


на представители на екипа на БНАЕМПК, NaTrue и Pfeiffer consulting


На 12 юни 2013 г. от 11.00 ч. в офиса на NaTrue, гр. Брюксел се проведе работна среща на представители на БНАЕМПК и NaTrue във връзка с реализацията на проект BG051PO001-7.0.07-0087: “Трансфер на знания и добри практики за стандартизация и сертификация на натурални и органични козметични продукти в съответствие със съвременните изисквания на международните стандарти за натурална и органична козметика”, по който двете асоциации са партньори.


На срещата беше обсъдени работната програма и организационни въпроси, свързани с провеждането на съвместни семинари с лектори на NaTrue в България в периода 09.2013 г. - 06.2014 г., както следва:


На срещата беше разгледана по-подробно и бе финализирана програмата на първия семинар през м. октомври 2013 г. „Общи тенденции при стандартизацията и сертификацията на натурални и органични козметични продукти. Ролята на NaTrue в областта на натуралната сертификация”.


20130712_103056.jpg