ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД   МИНИСТЕРСТВО  НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
НАЧАЛО ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА ПАРТНЬОРИ ДЕЙНОСТИ НОВИНИ КОНТАКТИ

„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Българската национална асоциация за етерични масла, парфюмерия и козметика (БНАЕМПК) носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на труда и социалната политика (МТСП) чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти”.

Проектът се реализира по програма BG051PO001-7.0.07 - „Без граници – Компонент 1” Фаза 2 и е получил финансиране от Европейския Социален фонд 2007-2013 чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и Република България

ОБЩА ЦЕЛ


Основните цели на проектното предложение са:

    1. Да подготви предприятията от козметичната промишленост за работа спрямо условията, регламентирани от международните стандарти за натурална и органична козметика.

    2. Да подготви специалистите от козметичната индустрия за практическо прилагане на изискванията на международните стандарти за натурална и органична козметика, с което да повиши тяхната реализация на световния пазар на труда.


СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ

Специфичните цели на проекта са следните:

Трансфер на ноу-хау най-добри практики между партньорите за постигане изискванията, заложени в международните стандарти за натурална и органична козметика;

Анализ на нивото на козметичната промишленост в България е експертите от бранша и установяване на проблемите им при изпълнение изискванията на международните стандарти за натурална и органична козметика;

Представяне на най-добри иновативни практики при прилагане изискванията на международните стандарти за натурална и органична козметика;

Установяване на постоянни партньорски отношения с европейски експерти в областта на производството и сертификацията на натурални и органични козметични продукти.


 

Настоящият проект е разработен от БНАЕМПК с цел подпомагане на българските козметични компании за успешното практическо прилагане на съвременните изисквания на международните стандарти за натурална и органична козметика чрез обмен на информация и практически насоки от водещи експерти, осигурени със съдействието на NaTrue – основен партньор в реализирането на проекта и пряк участник в законодателната дейност на Европейската комисия и Cosmetics Europe, както и немски експерти, осигурени от Пфайфер консултинг ООД.


Международните стандарти за натурална и органична козметика целят да премахнат неяснотите и несъответствията, натрупани през последните години – връщането на потребителите към натуралното и органичното постави производителите на козметика в затруднено положение: търсят се продукти, за производството на които няма нормативна база или действащи стандарти.


Със създадените през последните години международни стандарти за натурална и органична козметика:

се въвеждат нови определения, като: натурално, биологично, органично

приети са изисквания към суровините на продуктите, претендиращи за натуралност, органичност

приети са процедури за сертифициране на козметични продукти като натурални и органични

Значителни промени има в изискванията към документацията: доклад за безопасност на козметичния продукт, включително информация за примеси, следи, за надеждност на опаковката и др.

В Регламента:

се въвеждат нови определения, като: пускане на пазара, предлагане на пазара, наноматериали, дистрибутор, нежелан ефект, сериозен нежелан ефект

има ново изискване към нотифицирането на козметичните продукти, което ще става централно чрез уведомяване директно на Комисията., както и при етикетирането на козметичните продукти

завишени са изискванията към отговорното лице, което трябва да бъде установено в Общността, към дистрибуторите, търговците, контролните органи

Значителни промени има в изискванията към документацията, т. е изисква се нов доклад за безопасност на козметичния продукт, включително информация за примеси, следи, за надеждност на опаковката и др.


Проектното предложение „Трансфер на знания и добри практики за стандартизация и сертификация на натурални и органични козметични продукти в съответствие със съвременните изисквания на международните стандарти за натурална и органична козметика” е на стойност 125 386,84 лв. и е изцяло разработено върху иновативен подход за внедряване на най-добри практики.