ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД   МИНИСТЕРСТВО  НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
НАЧАЛО ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА ПАРТНЬОРИ ДЕЙНОСТИ НОВИНИ КОНТАКТИ

„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Българската национална асоциация за етерични масла, парфюмерия и козметика (БНАЕМПК) носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на труда и социалната политика (МТСП) чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти”.

Проектът се реализира по програма BG051PO001-7.0.07 - „Без граници – Компонент 1” Фаза 2 и е получил финансиране от Европейския Социален фонд 2007-2013 чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и Република България

На 16 май 2013 г. стартира 14-месечен съвместен проект на Българската национална асоциация за етерични масла, парфюмерия и козметика БНАЕМПК, международната асоциация за натурална и органична козметика NaTrue и немската консултантска компания за сертифициране на натурални козметични продукти и суровини Пфайфер Консултинг - BG051PO001-7.0.07-0087-С0001: “Трансфер на знания и добри практики за стандартизация и сертификация на натурални и органични козметични продукти в съответствие със съвременните изисквания на международните стандарти за натурална и органична козметика”. Проектът е финансиран от Европейския социален фонд 2007-2013 чрез Оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси” на Министерството на труда и социалната политика.

Проект “Трансфер на знания и добри практики за стандартизация и сертификация на натурални и органични козметични продукти в съответствие със съвременните изисквания на международните стандарти за натурална и органична козметика” е разработен от БНАЕМПК с цел подпомагане на българските козметични компании с амбиции за производство на натурални и органични козметични продукти, чрез обмяна на добри практики и ноу-хау в областта на натуралната и органична сертификация. Благодарение на партньорите ни - международната асоциация за натурална и органична козметика NaTrue и немската консултантска компания за сертифициране на натурални козметични продукти и суровини Пфайфер Консултинг - ще бъдат осигурени водещи експерти по ключови теми, които ще съдействат за намиране на най-добрите практически решения при приложение на съвременните изисквания за стандартизация и сертификация на натурални и органични суровини и козметични продукти.


В тази връзка, БНАЕМПК проведе


Двудневен семинар: „Световни тенденции в областта на стандартизацията на натурални и органични козметични продукти. Сертифициращи органи. Приносът на Natrue за създаване на единен международен стандарт за натурална козметика.”, който се състоя на 21-22 ноември, в Конферентна зала „Пълдин”, х-л Санкт Петербург, Пловдив.

Участие то беше безплатно за членовете  на БНАЕМПК, които бяха над 60 специалисти от 40 фирми.

Изтегли PDF

20130712_103056.jpg 20130712_103056.jpg