ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД   МИНИСТЕРСТВО  НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
НАЧАЛО ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА ПАРТНЬОРИ ДЕЙНОСТИ НОВИНИ КОНТАКТИ

„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Българската национална асоциация за етерични масла, парфюмерия и козметика (БНАЕМПК) носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на труда и социалната политика (МТСП) чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти”.

Проектът се реализира по програма BG051PO001-7.0.07 - „Без граници – Компонент 1” Фаза 2 и е получил финансиране от Европейския Социален фонд 2007-2013 чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и Република България

Пфайфер консултинг ООД е компания, създадена с основен предмет на дейност производството на козметични продукти. Впоследствие се профилира в предоставянето на консултации в областта на производството на козметика: прилагане изискванията на европейското козметично законодателство Директива 76/768/ЕЕС и Регламент 1223/2009, прилагане на изискванията на Добрата производствена практика за козметиката, прилагане изискванията на международните стандарти за натурална и органична козметика, вкл. извършване на одити и издаване на сертификати. Компанията е партньор на NaTrue – Международната асоциация натурална и органична козметика в областта на сертифицирането на натуралната и органична козметика. Освен това, компанията работи активно с български козметични компании през последните 10 години.

Цели и приоритети в дейността на Пфайфер консултинг ООД:

1. Популяризиране на предимствата на натуралните и органичните съставки за здравето на потребителите и околната среда.

2. Участие в изграждането на различните стандарти за качество за натуралната и органична козметика в Европа.

3. Проследяване на политическите и правни положения в Европейския съюз имащи отношение към козметичната индустрия.

4. Консултиране и извършване на сертификация за натурална и органична козметика и Добра производствена практика.


Включването на Пфайфер консултинг ООД в проектната дейност допринася за практическата насоченост на консултациите. Подплатено с теоретичната сила на екипа на NaTrue, дейността на Пфайфер консултинг ООД дава завършеност на проектната идея и гарантира постигането на максималния търсен резултат.


Координати: Германия, 75180 Пфорцхайм, ул. „Брунлислеен” № 18, тел.: +49(0)7231.783334, info@pfeiffer-consulting.com, www.pfeiffer-consulting.com