ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД   МИНИСТЕРСТВО  НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
НАЧАЛО ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА ПАРТНЬОРИ ДЕЙНОСТИ НОВИНИ КОНТАКТИ

„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Българската национална асоциация за етерични масла, парфюмерия и козметика (БНАЕМПК) носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на труда и социалната политика (МТСП) чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти”.

Проектът се реализира по програма BG051PO001-7.0.07 - „Без граници – Компонент 1” Фаза 2 и е получил финансиране от Европейския Социален фонд 2007-2013 чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и Република България

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013


Проект:BG051PO001-7.0.07-0087„Трансфер на знания и добри практики за стандартизация и сертификация на натурални и органични козметични продукти в съответствие със  съвременните изисквания на международните стандарти за натурална и органична козметика” Бенефициент: Българска Национална Асоциация Етерични масла, Парфюмерия и Козметика в партньорство с Международната асоциация натурална и органична козметика (NaTrue) и Пфайфер консултинг ООД


РАБОТНА СРЕЩА

"Прилагане на изискванията на международни стандарти за натурална и органична козметика"

На 14 май 2014г. от 11.00 ч. в х-л Марица, гр. Пловдив Българската национална асоциация за етерични масла, парфюмерия и козметика БНАЕМПК проведе: Работна среща: "Прилагане на изискванията на международни стандарти за натурална и органична козметика".

Срещата беше организирана в изпълнение на 14-месечния съвместен проект на Българската национална асоциация за етерични масла, парфюмерия и козметика БНАЕМПК, международната асоциация за натурална и органична козметика NaTrue и немската консултантска компания за сертифициране на натурални козметични продукти и суровини Пфайфер Консултинг BG051PO001-7.0.07-0087-С0001:"Трансфер на знания и добри практики за стандартизация и сертификация на натурални и органични козметични продукти в съответствие с актуалните изисквания на международните стандарти за натурална и органична козметика"

На работната срещата присъстваха представители на български козметични компании, оценители по безопасност и консултанти по внедряване на К - GMP (Добра производствена практика за козметичната индустрия), представители на обществеността.

Участниците в срещата имаха възможността да се запознаят с Julie Tyrrell - Генерален директор на международната ассоциация за натурална козметика NaTrue, основен партньор в реализирането на проекта, и да дискутират конкретни практически казуси в контекста на натурална/ органична сертификация. Бяха повдигнати въпроси относно отделните етапи в процедурата за сертификация, подготовка на документацията за сертификация на суровини/ продукти съобразно критериите на NaTrue за натурални, натурални с органична част и органични козметични продукти; параметри на контрол при провеждането на последващия одит и т.н.

Обект на дискусии на срещата бяха още възлови въпроси като: "Как да се ориентираме в хаоса от "дефиниции", "изисквания", "претенции", "стандарти" на пазара на натурални и органични продукти?"; "Как да извоюваме свое място на този нов, и същевременно необятен пазар?"; "Оправдани ли ще бъдат разходите ни за сертификация и позициониране на нашите суровини/и или продукти като натурални/ органични предвид суматохата в областта на регулациите?" "На какъв етап е процеса на разработка на единен международен ISO стандарт за натурална козметика?"

Основната цел на работната среща беше най-вече повдигнатите от участниците в нея въпроси да залегнат в програмата на организирания в рамките на следващия ден практически семинар.

Г-жа Julie Tyrrell пое ангажимента да отговори на поставените въпроси - на предстоящия семинар или допълнително, като предостави необходимата информация на екипа на БНАЕМПК.

Работната среща беше еднакво полезна и за двете страни:

-  за българските козметични специалисти - като източник и обмен на информация;

-  за NaTrue - популяризиране идеите за "натурално" и "органично" и осъществяване на пряк контакт с разширен кръг представители на БНАЕМПК - най-новия член на международната асоциация за натурална и органична козметика.


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Българската национална асоциация за етерични масла, парфюмерия и козметика (БНАЕМПК) носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на труда и социалната политика (МТСП) чрез Главна дирекция "Европейски фондове, международни програми и проекти"

Изтегли PDF

IMAG0089.jpg