ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД   МИНИСТЕРСТВО  НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
НАЧАЛО ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА ПАРТНЬОРИ ДЕЙНОСТИ НОВИНИ КОНТАКТИ

„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Българската национална асоциация за етерични масла, парфюмерия и козметика (БНАЕМПК) носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на труда и социалната политика (МТСП) чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти”.

Проектът се реализира по програма BG051PO001-7.0.07 - „Без граници – Компонент 1” Фаза 2 и е получил финансиране от Европейския Социален фонд 2007-2013 чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и Република България

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013

Проект:BG051PO001-7.0.07-0087"Трансфер на знания и добри практики за стандартизация и сертификация на натурални и органични козметични продукти в съответствие със  съвременните изисквания на международните стандарти за натурална  и органична козметика" Бенефициент: Българска Национална Асоциация Етерични масла, Парфюмерия и Козметика в партньорство с Международната асоциация натурална и органична козметика (NaTrue) и Пфайфер консултинг ООД

 БНАЕМПК има удоволствието да ви покани на Работна среща: "Прилагане на изискванията на международни стандарти за натурална и органична козметика", 14 май 2014 г, х-л Марица, Пловдив - начало 11 ч. Срещата е организирана в рамките на 14-месечния съвместен проект на Българската национална асоциация за етерични масла, парфюмерия и козметика БНАЕМПК, международната асоциация за натурална и органична козметика NaTrue и немската консултантска компания за сертифициране на натурални козметични продукти и суровини Пфайфер Консултинг -BG051PO001-7.0.07-0087-С0001:"Трансфер на знания и добри практики за стандартизация и сертификация на натурални и органични козметични продукти в съответствие с актуалните изисквания на международните стандарти за натурална и органична козметика" На работната среща българските козметични производители ще имат възможността да дискутират конкретни практически казуси в контекста на натурална/ органична сертификация с г-жа Julie Tyrrell - Генерален директор на международната ассоциация за натурална козметика Natrue, основен партньор в реализирането на проекта, както и по-глобални въпроси, касаещи тенденциите в натуралната козметика в световен мащаб.

Г-жа Julie Tyrrell е изявена фигура с конкретен принос в разработката на единен международен стандарт за натурални продукти. Тя ще запознае аудиторията с развитието на иновациите и законодателната рамка в областта на натуралната и органична козметика.

Целта на срещата е най-вече повдигнатите от участниците в нея въпроси да залегнат в програмата на организирания в рамките на следващия ден практически семинар.

Участието е безплатно!


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Българската национална асоциация за етерични масла, парфюмерия и козметика (БНАЕМПК) носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на труда и социалната политика (МТСП) чрез Главна дирекция "Европейски фондове, международни програми и проекти"

 Изтегли PDF