ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД   МИНИСТЕРСТВО  НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
НАЧАЛО ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА ПАРТНЬОРИ ДЕЙНОСТИ НОВИНИ КОНТАКТИ

„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Българската национална асоциация за етерични масла, парфюмерия и козметика (БНАЕМПК) носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на труда и социалната политика (МТСП) чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти”.

Проектът се реализира по програма BG051PO001-7.0.07 - „Без граници – Компонент 1” Фаза 2 и е получил финансиране от Европейския Социален фонд 2007-2013 чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и Република България

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013


Проект:BG051PO001-7.0.07-0087„Трансфер на знания и добри практики за стандартизация и сертификация на натурални и органични козметични продукти в съответствие със  съвременните изисквания на международните стандарти за натурална  и органична козметика” Бенефициент: Българска Национална Асоциация Етерични  масла, Парфюмерия и Козметика в партньорство с Международната асоциация натурална и органична козметика (NaTrue) и Пфайфер консултинг ООД


На 15 май 2014 г в зала „Пловдив” на х-л Марица, Пловдив Българската национална асоциация за етерични масла, парфюмерия и козметика БНАЕМПК проведе Практически семинар: Натурална и органична козметика. Законодателна рамка - развитие. Готовност на българските компании за сертифициране на свои собствени натурални/ органични суровини и продукти”. Семинарът беше организиран в изпълнение на 14-месечния съвместен проект на БНАЕМПК, международната асоциация за натурална и органична козметика NaTrue и немската консултантска компания за сертифициране на натурални козметични продукти и суровини Пфайфер Консултинг BG051PO001-7.0.07-0087-С0001: “Трансфер на знания и добри практики за стандартизация и сертификация на натурални и органични козметични продукти в съответствие с актуалните изисквания на международните стандарти за натурална и органична козметика”

Основните теми, включени в програмата на този обобщаващ семинар в рамките на съвместния проект на БНАЕМПК, Natrue и Пфайфер Консултинг бяха:

NATRUE: Платформа, защитаваща еднакво потребителите и бизнеса… Мисия: 1) подкрепа и развитие на стриктна дефиниция за натурални и органични съставки и козметика в полза на потребителя по целия свят; 2) съдействие на ЕС при вземането на регулаторни решения в областта на козметиката – ароматни алергени, рекламни претенции и др.

Лектор Julie Tyrrell – Генерален директор на международната ассоциация за натурална козметика  Natrue

ПФАЙФЕР КОНСУЛТИНГ: Сертификация на натурални / органични козметични суровини и крайни продукти. Тенденции. Готовност на българските компании за сертифициране на свои собствени натурални/ органични суровини и продукти според NaTrue критериите.

Michael Pfeiffer, главен мениджър на немската консултантска компания за сертифициране на натурални козметични продукти и суровини Пфайфер Консултинг.  

Г-жа Julie Tyrrell е изявена фигура с конкретен принос в разработката на единен международен стандарт за натурални продукти, а г-н Michael Pfeiffer има 10-годишен практически опит в комуникациите със специалистите от българската козметична индустрия като К – GMP консултант и познава отлично нейното състояние и капацитетни възможности. Участниците в семинара имаха възможността да дискутират с лекторите конкретни практически казуси в контекста на натурална/ органична сертификация, както и по-глобални въпроси, касаещи тенденциите в натуралната козметика в световен мащаб. Като ключови експерти в настоящия проект те отбелязаха, че България има голям потенциал за развитие в областта на натуралното/ органично производство предвид природните дадености на страната ни, традициите в етеричномасленото производство, добрата материална база и качество на българската козметика, високото професионално ниво и амбиции на иновационните специалисти. За да се развие и наложи натуралната и органична козметика в международен план както компаниите, така и специалистите от бранша в страните от Европа и света се нуждаят от непрекъсната обмяна на опит и знания в посока уеднаквяване на критериите и търсенето на нови иновационни възможности и решения в областта.

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Българската национална асоциация за етерични масла, парфюмерия и козметика (БНАЕМПК) носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на труда и социалната политика (МТСП) чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти”.

Изтегли PDF

IMAG0092.jpg IMAG0095.jpg