ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД   МИНИСТЕРСТВО  НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
НАЧАЛО ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА ПАРТНЬОРИ ДЕЙНОСТИ НОВИНИ КОНТАКТИ

„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Българската национална асоциация за етерични масла, парфюмерия и козметика (БНАЕМПК) носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на труда и социалната политика (МТСП) чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти”.

Проектът се реализира по програма BG051PO001-7.0.07 - „Без граници – Компонент 1” Фаза 2 и е получил финансиране от Европейския Социален фонд 2007-2013 чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и Република България

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013


Проект:BG051PO001-7.0.07-0087

„Трансфер на знания и добри практики за стандартизация и сертификация на натурални и органични козметични продукти в съответствие със  съвременните изисквания на международните стандарти за натурална  и органична козметика”

Бенефициент: Българска Национална Асоциация Етерични масла, Парфюмерия и Козметика в партньорство с Международната асоциация натурална и  органична козметика (NaTrue) и Пфайфер консултинг ООДПОКАНА

В изпълнение на 14-месечния съвместен проект на Българската национална асоциация за етерични масла, парфюмерия и козметика БНАЕМПК, международната асоциация за натурална и органична козметика NaTrue и немската консултантска компания за сертифициране на натурални козметични продукти и суровини Пфайфер Консултинг -BG051PO001-7.0.07-0087-С0001: "Трансфер на знания и добри практики за стандартизация и сертификация на натурални и органични козметични продукти в съответствие с актуалните изисквания на международните стандарти за натурална и органична козметика"

БНАЕМПК организира и има удоволствието да ви покани на Практически семинар: "Натурална и органична козметика. Законодателна рамка - развитие. Готовност на българските компании за сертифициране на свои собствени натурални/ органични суровини и продукти ", 15 май 2014 г, зала "Пловдив", х-л Марица, Пловдив - начало 10.00 ч.

Основните теми, които ще бъдат включени в програмата на този обобщаващ семинар в рамките на съвместния проект на БНАЕМПК, Natrue и Пфайфер Консултинг са:

NATRUE: Платформа, защитаваща еднакво потребителите и бизнеса… Мисия: 1) подкрепа и развитие на стриктна дефиниция за натурални и органични съставки и козметика в полза на потребителя по целия свят; 2) съдействие на ЕС при вземането на регулиращи решения за подсигуряването на наличието на висококачествени натурални и органични козметични съставки в полза на потребителя по целия свят.

ПФАЙФЕР КОНСУЛТИНГ: Сертификация на натурални/ органични козметични суровини и крайни продукти. Тенденции. Готовност на българските компании за сертифициране на свои собствени натурални/ органични суровини и продукти според NaTrue критериите.

Лектори на предстоящия семинар ще бъдат Julie Tyrrell - Генерален директор на международната ассоциация за натурална козметика Natrue и Michael Pfeiffer, главен мениджър на немската консултантска компания за сертифициране на натурални козметични продукти и суровини Пфайфер Консултинг

Участието е безплатно

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Българската национална асоциация за етерични масла, парфюмерия и козметика (БНАЕМПК) носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на труда и социалната политика (МТСП) чрез Главна дирекция "Европейски фондове, международни програми и проекти".

Изтегли PDF