ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД   МИНИСТЕРСТВО  НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
НАЧАЛО ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА ПАРТНЬОРИ ДЕЙНОСТИ НОВИНИ КОНТАКТИ

„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Българската национална асоциация за етерични масла, парфюмерия и козметика (БНАЕМПК) носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на труда и социалната политика (МТСП) чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти”.

Проектът се реализира по програма BG051PO001-7.0.07 - „Без граници – Компонент 1” Фаза 2 и е получил финансиране от Европейския Социален фонд 2007-2013 чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и Република България

ВСТЪПИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

по Проект: BG051PO001-7.0.07-0087„Трансфер на знания и добри практики за стандартизация и сертификация на натурални и органични козметични продукти в съответствие със съвременните изисквания на международните стандарти за натурална и органична козметика”

На 10 май 2013 г.стартира 14-месечен съвместен проект на Българската национална асоциация за етерични масла, парфюмерия и козметика БНАЕМПК, международната асоциация за натурална и органична козметика NaTrue и немската консултантска компания за сертифициране на натурални козметични продукти и суровини Пфайфер Консултинг -BG051PO001-7.0.07-0087-С0001:“Трансфер на знания и добри практики за стандартизация и сертификация на натурални и органични козметични продукти в съответствие със съвременните изисквания на международните стандарти за натурална и органична козметика”.Проектът е финансиран от Европейския социален фонд 2007-2013 чрез Оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси” на Министерството на труда и социалната политика.

В тази връзка на 04.07.2013 г. в Конферентна зала на хотел „Санкт Петербург”-Пловдив БНАЕМПК проведе встъпителна пресконференция по проекта с участието на представители на държавната администрация –МЗ и регионалните РЗИ, на местната власт, на над 60 български компании-производителки на козметични продукти, на журналисти от водещи медии – вестници, списания, телевизия.

Едно от предизвикателствата пред родните производители днес е световната тенденция за търсене и предлагане на натурални продукти. Наука и бизнес са обединени зад идеята за екологично съобразно производство и защита здравето на потребителите. През 2012 г. вече става въпрос не за запазване на пазарни позиции, а е въпрос на оцеляване за компаниите ориентирането към натурално производство. За съжаление, в България липсва опит и теоретични и практически умения в тази насока, т.е. както компаниите, така и специалистите от козметичния бранш се нуждаят от обмяна на опит и знания в областта на натуралното производство и сертификация.

Настоящият проект е разработен от БНАЕМПК с цел подпомагане на българските козметични компании с амбиции за производство на натурални и органични козметични продукти, чрез обмяна на добри практики и ноу-хау в областта на натуралната и органична сертификация. Благодарение на партньорите ни ще бъдат осигурени водещи експерти по ключови теми, които ще съдействат за намиране на най-добрите практически решения при приложение на изискванията за стандартизация и сертификация на натурални и органични суровини и козметични продукти в съответствие със съвременните изисквания на международните стандарти за натурална и органична козметика. Те ще представят добри производствени практики от европейската действителност при приложение на изискванията за стандартизация и сертификация на натурални и органични козметични суровини и продукти.

Основните проектни дейности са три семинара: встъпителен, практически и обобщаващ (заключителен) на тема натурална сертификация на суровини и крайни форми – дефиниции, сертифициращи органи, процедури и подготовка на документацията за сертифициране на пет натурални продукти на български компании.

Пред аудиторията бе представена ролята на партньорите по проекта. NaTrue ще осигури участието на изявени в областта ключови експерти, които ще водят трите предвидени основни семинари и ще участват в работните срещи , предхождащи семинарите. Те ще представят добри производствени практики от европейската действителност при приложение на изискванията за стандартизация и сертификация на натурални и органични козметични продукти в съответствие със съвременните изисквания на международните стандарти за натурална и органична козметика.

Освен с презентиране на добри практики, решения и съвети, европейските партньори ще осигурят директен контакт на представителите на целевата група с европейски фирми и ще дадат старт на сътрудничество между страните в областта на козметичната промишленост, както и директен контакт между експерти на европейско ниво. Последното ще осигури възможност за българските специалисти да поддържат и повишават нивото на познанията си, като ги осъвременяват и адаптират към непрекъснато променящите се условия. Повишаването на кръгозора им, професионалните познания и реалните контакти безспорно ще означава и по-добри позиции на пазар на труда в европейски мащаб.

 


20130704_154543.JPG 20130704_154601.JPG 20130704_154634.JPG 20130704_103736.JPG