ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД   МИНИСТЕРСТВО  НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
НАЧАЛО ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА ПАРТНЬОРИ ДЕЙНОСТИ НОВИНИ КОНТАКТИ

„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Българската национална асоциация за етерични масла, парфюмерия и козметика (БНАЕМПК) носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на труда и социалната политика (МТСП) чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти”.

Проектът се реализира по програма BG051PO001-7.0.07 - „Без граници – Компонент 1” Фаза 2 и е получил финансиране от Европейския Социален фонд 2007-2013 чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и Република България

NaTrue е Международна асоциация натурална и органична козметика, която е основана през 2009 г. с централен офис в Брюксел.


Асоциацията обединява водещи козметични производители от Европа, застанали твърдо зад идеята да работят за развитие на науката в областта на козметичната индустрия, за повишаване качеството на производството, като вярват в каузата „натурално”: LAVERANA” GmbH, “LOGOCOS Naturkosmetik” GmbH, “PRIMAVERA LIFE” GmbH, SANTAVERDE” GmbH, “WALA Heilmittel” GmbH, „WALA France” s.à.r.l., “WELEDA Tschechien spol.” s.r.o, пр.


Основни цели в дейността на NaTrue са:

1. Изграждане на общопризната и квалифицирана мрежа за козметичната индустрия и представянето на тази индустрия, особено по отношение на европейските институции и свързаните с тях органи в страните членки на Европейския съюз.

2. Популяризиране на предимствата на натуралните и органичните съставки за здравето на потребителите и околната среда.

3. Хармонизиране на различните стандарти за качество за натуралната и органична козметика в Европа, определяне на стандарт за качество, създаване на етикет за качество и интеграция на стандарт за качество в Европейското законодателство.

4. Насърчаване и заздравяване на професионалните и научни отношения между членовете на Асоциацията.

5. Проследяване на политическите и правни положения в Европейския съюз имащи отношение към козметичната индустрия, събиране и изучаване на съответните закони и разпоредби, валидни за членовете й и разпространяване на тази информация до тях.

6. Координация на общи интереси и дейности, особено по отношение на европейските институции и свързаните с тях органи в страните членки на Европейския съюз.

7. Съвместно участие в проекти за изследване и развитие в рамите на Европейската комисия.

8. Съвместно издаване и разпространение на публикации които популяризират целите на NaTrue.

9. NaTrue може да участва в кооперации и други юридически лица и сдружения, действащи в сферата на натуралната и органичната козметика или, които имат установени връзки с тази индустрия, само доколкото това е необходимо за постигането на целите на асоциацията.


Координати на NaTrue са: ул. Вашингтон № 40, ет.2, Брюксел 1050, Белгия, тел.: 0032 (0) 2613 29 30, факс: 0032 (0) 2613 29 39, info@natrue.eu, www.natrue.org