ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД   МИНИСТЕРСТВО  НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
НАЧАЛО ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА ПАРТНЬОРИ ДЕЙНОСТИ НОВИНИ КОНТАКТИ

„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Българската национална асоциация за етерични масла, парфюмерия и козметика (БНАЕМПК) носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на труда и социалната политика (МТСП) чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти”.

Проектът се реализира по програма BG051PO001-7.0.07 - „Без граници – Компонент 1” Фаза 2 и е получил финансиране от Европейския Социален фонд 2007-2013 чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и Република България

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013Проект:BG051PO001-7.0.07-0087„Трансфер на знания и добри практики за

стандартизация и сертификация на натурални и органични козметични продукти в

съответствие със  съвременните изисквания на международните стандарти за натурална

 и органична козметика” Бенефициент: Българска Национална Асоциация Етерични

масла, Парфюмерия и Козметика в партньорство с Международната асоциация натурална и органична козметика (NaTrue) и Пфайфер консултинг ООД


На 6 юни 2014 г. от 11:00 ч. в гр. Пловдив, ул. "Цар Калоян" 8, бизнес сграда Роза импекс, ет.4 Заседателна зала се проведе заключителна пресконференция относно реализацията на 14-месечен съвместен проект на Българската национална асоциация за етерични масла, парфюмерия и козметика БНАЕМПК, международната асоциация за натурална и органична козметика NaTrue и немската консултантска компания за сертифициране на натурални козметични продукти и суровини Пфайфер Консултинг - BG051PO001-7.0.07-0087-С0001: "Трансфер на знания и добри практики за стандартизация и сертификация на натурални и органични козметични продукти в съответствие със съвременните изисквания на международните стандарти за натурална и органична козметика". Проектът е финансиран от Европейския социален фонд 2007-2013 чрез Оперативна програма " Развитие на човешките ресурси" на Министерството на труда и социалната политика. На пресконференцията присъстваха журналисти от водещи медии, представители на ръководството на Сдружението на българските козметолози, оценители на безопасността, консултанти по внедряване на К - GMP (Добра производствена практика за козметичната индустрия), специалисти от компании-производителки на етерични масла и козметични продукти. Изпълнителният директор на БНАЕМПК Г-жа Николина Узунова - Карабашева направи кратка презентация на основните дейности по проекта, последвана от въпроси и дебати на присъстващите в залата относно състоянието и перспективите за развитие на натуралната и органична козметика в България. Настоящият проект, стартирал на 10 май 2013 г., беше разработен от БНАЕМПК с цел подпомагане на българските козметични компании с амбиции за производство на натурални и органични козметични продукти, чрез обмяна на добри практики и ноу-хау в областта на натуралната и органична сертификация. Благодарение на партньорите ни бяха осигурени водещи експерти по ключови теми в посока намиране на най-добрите практически решения при приложение на изискванията за стандартизация и сертификация на натурални и органични суровини и козметични продукти в съответствие със съвременните изисквания на международните стандарти за натурална и органична козметика. Основните проектни дейности бяха три семинара: встъпителен, практически и обобщаващ (заключителен) на тема натурална сертификация на суровини и крайни форми - дефиниции, сертифициращи органи, процедури и подготовка на документацията за сертифициране на пет натурални продукти на български компании, както следва: " Встъпителен семинар: "Световни тенденции в областта на стандартизацията на натурални и органични козметични продукти. Сертифициращи органи. Приносът на Natrue за създаване на единен международен стандарт за натурална козметика."; " Преглед на документацията за сертифициране като натурални на пет продукта на български компании; " Практически семинар: " Критерии и процедури за сертификация. Прилагане в практиката на изискванията на международния стандарт Natrue за натурална и органична козметика. "; " Обобщаващ семинар: " Натурална и органична козметика. Законодателна рамка. Готовност на българските компании за сертифициране на свои собствени натурални/ органични суровини и продукти." В хода на трите предвидени основни семинари и на предхождащите ги работни срещи експертите от NaTrue и Пфайфер Консултинг представиха на българските козметични специалисти добри производствени практики от европейската действителност при приложение на изискванията за стандартизация и сертификация на натурални и органични козметични продукти в съответствие със съвременните изисквания на международните стандарти за натурална и органична козметика. Освен презентирането на добри практики, решения и съвети, европейските партньори осъществиха директен контакт на представителите на целевата група с европейски фирми и беще поставен старт на сътрудничество между страните в областта на натуралната и органична козметика, както и директен контакт между експерти на европейско ниво. Съвместният проект на БНАЕМПК, NaTrue и Файфер Консултинг беше изключително полезен и навременен за българските козметични специалисти като се има предвид световната тенденция за търсене и предлагане на натурални продукти. През 2014 г. вече става въпрос не за запазване на пазарни позиции, а е въпрос на оцеляване за компаниите ориентирането към натурално производство. С осъществяването на проекта беше оказана реална практическа подкрепа на специалистите от бранша в стремежа им да поддържат и повишават нивото на познанията си, като ги осъвременяват и адаптират към непрекъснато променящите се условия.

Проектът се реализира по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ Без граници - Компонент 1 - Фаза 2 и е получил финансиране от Европейския Социален фонд 2007-2013 чрез Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" и Република България  Изтегли PDF

IMAG0142 (2).jpg IMAG0145 (2).jpg IMAG0147 (2).jpg